Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieRada Fundacji


prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół , Fundator, Przewodniczący Rady Fundacji Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

wiecej...

mgr Mirosław Chechelski Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

wiecej...

dr inż. Przemysław Domański, MBA Dr inż. elektronik-automatyk i MBA UE Kraków / Szkoły Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego (IX Edycja)

wiecej...

Robert Hrycaniuk, MBA Prezes Zarządu Prozach Sp. z o.o., absolwent Programu Executive MBA

wiecej...

Łukasz Lepiarczyk, MBA Dyrektor Generalny HOVAL Sp. z o.o., absolwent Programu International MBA

wiecej...

prof. UEK dr hab. Edward Molendowski Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK

wiecej...

prof. dr hab. Andrzej Sokołowski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

wiecej...

prof. dr hab. Krzysztof Surówka Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

wiecej...

Robert Sołek, MBA Prezes Zarządu PKS Krosno, absolwent Programu Executive MBA

wiecej...

Beata Walsh, MBA Dyrektor ds. Logistyki, Shell Polska, absolwentka Programu International MBA

wiecej...

Zarząd Fundacji


prof. UEK dr hab. Piotr Buła, Prezes Zarządu FundacjiDyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

wiecej...

mgr Józef Andrzej Laskowski, Wiceprezes Zarządu FundacjiKwestor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

wiecej...

mgr Tomasz Szanser, MBA, Członek Zarządu FundacjiKanclerz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

wiecej...

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Celami Fundacji są:

 1. prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz środowiska akademickiego,
 2. prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej i naukowej na rzecz środowisk akademickich z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
 3. wspieranie rozwoju gospodarczego Polski, w tym pomoc ekspercka na rzecz organów państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz wspieranie procesu demokratyzacji i rozwoju ekonomicznego regionów,
 4. inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu propagowanie polskich i zagranicznych osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych, a także gospodarki publicznej i praktyki gospodarczej wśród społeczności Małopolski,
 5. wspieranie rozwoju naukowego i osobowego szczególnie uzdolnionych uczniów, studentów, słuchaczy i absolwentów, w tym w szczególności Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 6. wspieranie działalności naukowej szczególnie uzdolnionych polskich uczonych, w tym pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 7. wspieranie studentów i słuchaczy pochodzących z krajów rozwijających się, w tym z krajów Europy Wschodniej,
 8. promocja absolwentów oraz wspieranie rozwoju zawodowego absolwentów szkół wyższych, w tym w szczególności absolwentów Krakowskiej Szkoły Biznesu Akademii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 9. integracja środowiska absolwentów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 10. utrzymywanie wielostronnych kontaktów z absolwentami MBA KSB UEK,
 11. wspieranie kształcenia ustawicznego członków Klubów przez organizację regularny wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez zaproszonych gości jak i członków Klubu
 12. utrzymywanie wielostronnych kontaktów z absolwentami MBA innych programów w kraju i za granicą,
 13. tworzenie warunków wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy członkami Klubu a środowiskiem biznesu i otoczenia okołobiznesowego,
 14. propagowanie profesjonalizmu, zasad etycznego postępowania i solidarności koleżeńskiej środowiska naukowego i biznesu,
 15. poprawa warunków socjalnych i bytowych studentów niepełnosprawnych oraz dostępności zajęć organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 16. rozwój zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych, społecznych i sportowych studentów i pracowników wyższych uczelni,
 17. propagowanie i wspieranie zainteresowań młodzieży akademickiej nauką, kulturą i sportem,
 18. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy jakości i warunków studiowania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
 19. inicjowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
 20. kształcenie kadr kierowniczych ukierunkowane na zarządzani w gospodarce rynkowej Polski, jak i poza granicami Polski,
 21. propagowanie i wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej,
 22. propagowanie i wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw,
 23. propagowanie i wspieranie rozwoju zasobów ludzkich i zatrudnienia,
 24. propagowanie, wspieranie i przygotowywanie profesjonalnej kadry zarządzającej,
 25. propagowanie, wspieranie i przygotowywanie profesjonalnej kadry w zakresie marketingu , finansów i handlu,
 26. propagowanie i wspieranie gospodarki regionu, jak i gospodarki polskiej na tle Unii Europejskiej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i wspieranie konferencji, warsztatów, kongresów, seminariów, szkoleń i kursów,
 2. organizowanie i prowadzenie krótkoterminowych kursów, warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów i szkoleń specjalistycznych
 3. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkich inicjatyw zgodnych z celami statutowymi Fundacji,
 4. monitorowanie i gromadzenie informacji o praktyce gospodarczej, działalności administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorczości i instytucjach rynkowych,
 5. prowadzenie badań w sferze gospodarki, finansów, infrastruktury, kultury, edukacji i sportu,
 6. inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii informacyjnych i promocyjnych propagujących działalność Fundacji,
 7. wspieranie działalności organizacji studenckich i studenckich kół naukowych,
 8. wspieranie wydarzeń naukowych, artystycznych, społecznych, charytatywnych i sportowych,
 9. organizowanie i prowadzenie klubów, kół zainteresowań i innych form upowszechniania nauki, kultury i sportu wśród młodzieży akademickiej,
 10. fundowanie oraz przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych, których działalność szczególnie pomaga w realizacji celów statutowych Fundacji,
 11. fundowanie stypendiów oraz inną pomoc materialną studentom z ubogich rodzin, w tym szczególnie studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pochodzącym ze wsi,
 12. fundowanie nagród i wyróżnień dla szczególnie zdolnych uczniów małopolskich szkół średnich oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 13. fundowanie stypendiów dla szczególnie wyróżniających się słuchaczy studiów, kursów, konferencji, kongresów i warsztatów, prowadzonych przez Fundację,
 14. doradztwo, w tym w szczególności strategiczne, ekonomiczne, finansowe oraz psychologiczne dla studentów, instytucji i urzędów,
 15. organizowanie, prowadzenie i wspieranie samopomocy studenckiej, w tym prowadzenie domów studenckich i punktów żywienia,
 16. pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz wsparcia organizacyjnego osób trzecich dla realizacji celów statutowych Fundacji,
 17. współpracę z mediami, administracją rządową i samorządową, organizacjami naukowymi, szkołami wyższymi z Polski i zagranicy, przedsiębiorstwami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz społeczności lokalnych,
 18. realizację projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności ze środków funduszy strukturalnych,
 19. prowadzenie działalności wydawniczej, zgodnej z celami statutowymi Fundacji,
 20. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań oraz usług doradczych w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, w szczególności dotyczących profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwami, marketingu i finansów,
 21. podejmowanie innych działań zgodnych z celami Fundacji.

Dokumenty do pobrania


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900