Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieGrupy doradcze

zarządzanie, marketing, bankowość, rachunkowość, podatki

Analizy, badania, ekspertyzy

opracowania na potrzeby przedsiębiorstw prywatnych i państwowych instytucji publicznych

E-sklep

e-porady, publikacje, akcesoria

W ramach działalności Fundacji KSB UEK oferujemy Państwu profesjonalne usługami doradcze, badawcze i szkoleniowe. Wychodząc na przeciw potrzebom współczesnego biznesu, proponujemy naszym klientom całościowe, kreatywne i zgodne z najnowszą,  światową wiedzą, rozwiązania. Podejmujemy współpracę z małymi, średnimi i dużymi firmami oraz instytucjami. Nasze działania oparte są na rzetelności, wiedzy i doświadczeniu najlepszych ekspertów. Aby oferowane usługi spełniały najwyższe standardy, nasi specjaliści działają w ramach 5 zespołów:

Oferujemy:

   - kompleksowe doradztwo, które pozwoli lepiej funkcjonować Państwa firmie lub instytucji
   ( szczególnie zachęcamy do korzystania z e-porady)
   - przeprowadzanie analiz, ekspertyz, badań oraz opracowań na potrzeby przedsiębiorstw prywatnych i państwowych instytucji publicznych
   - prowadzenie kursów i szkoleń

Szkolenia:

Terminy najbliższych szkoleń organizowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:
Modele kompetencyjne w ZZL – 28.03.2015
Efektywna komunikacja – 9.04.2015
Systemy Ocen okresowych (2 dni) – 9-10.04.2015
Rozmowy rozwojowe z wykorzystaniem technik coachingowych – 13.04.2015
Planowanie działań rozwojowych - 16.04.2015
Budowanie efektywnych zespołów – 16.04.2015
Przywództwo i style zarządzania (2 dni) – 23-24.04.2015
Efektywny feedback i rozmowy oceniające – 27.04.2015
Efektywna rekrutacja i selekcja (2 dni) – 7-8.05.2015
więcej… http://ksb.uek.krakow.pl/szkolenia/lista-szkolen.html

Personel:

Wszystkie osoby biorące udział w przeprowadzaniu analiz, ekspertyz, badań i opracowań są pracownikami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mającymi doświadczenie w tym zakresie. Osoby dobierane są z uwzględnieniem ich zainteresowań i doświadczenia badawczego oraz specyfiki funkcjonowania instytucji zlecającej. Terminy wykonania oraz ceny także są uzgadniane indywidualnie między stronami.

Lista szkoleń:

Kursy, szkolenia

 • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
 • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
 • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
 • Szkolenia z zakresu MSR
 • Szkolenia z zakresu zarządzania
 • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
 • Szkolenie dla kandydatów księgowych
 • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe

Szkolenie dla kandydatów księgowych

Program:

1. Zadania i odpowiedzialność księgowego za powierzone księgi rachunkowe.
2. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej i dokumentowania operacji gospodarczych.
3. Ewidencja księgowa w „amerykance” – zadania od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia.
4. Zadanie z ewidencją kosztów i przychodów i ustaleniem wyniku finansowego.
5. Ewidencja listy płac – wraz z wypełnieniem druku listy płac i zaksięgowaniem jej w ewidencji księgowej.
6. Rozliczenie kosztów delegacji pracownika – wraz z wypełnieniem druku PWS i zaksięgowaniem.
7. Prezentacja zasad naliczania i ewidencji amortyzacji.
8. Ewidencja operacji w walucie obcej – praktyczny przykład uwzględniający problematykę kursów walutowych.

więcej...

Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach przepisów

Program:

1. Ogólne zasady postępowania egzekucyjnego
2. Organy egzekucyjne i ich organy nadzoru
3. Zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej
4. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
5. Zbieg egzekucji
6. Koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego
7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów postępowania egzekucyjnego

więcej...

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje  w praktyce funkcjonowania sektora jednostek finansów publicznych po zmianie przepisów

Program:

1. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
a. syntetyczna;
b. analityczna;
c. pozabilansowa;
d. regulacje w polityce rachunkowości;
e. miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
2. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia ,wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości.
3. Ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych.
4. Nisko-cenne składniki majątku - ich amortyzacja i ujęcie w księgach.
5. Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
6. Likwidacja środków trwałych.
7. Środki trwałe w budowie (Inwestycje).
8. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji.
9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. 

więcej...

Dostęp do informacji publicznej

Program:

1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej
2.Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (tajemnice prawnie chronione, prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy)
3.Tryb udzielania i odmowy dostępu do informacji publicznej
4.Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
5.Problemy przy stosowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej –dyskusja
Ochrona danych osobowych:
a.Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych
b.Zasady przetwarzania danych osobowych
c.Organ ochrony danych osobowych
d.Konsekwencje(odpowiedzialność prawna) naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
6.Zasady klasyfikowania informacji niejawnych
7.Organizacja ochrony informacji niejawnych. 

więcej...

Szkolenie dla kandydatów księgowych

Program:

1. Zadania i odpowiedzialność księgowego za powierzone księgi rachunkowe.
2. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej i dokumentowania operacji gospodarczych.
3. Ewidencja księgowa w „amerykance” – zadania od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia.
4. Zadanie z ewidencją kosztów i przychodów i ustaleniem wyniku finansowego.
5. Ewidencja listy płac – wraz z wypełnieniem druku listy płac i zaksięgowaniem jej w ewidencji księgowej.
6. Rozliczenie kosztów delegacji pracownika – wraz z wypełnieniem druku PWS i zaksięgowaniem.
7. Prezentacja zasad naliczania i ewidencji amortyzacji.
8. Ewidencja operacji w walucie obcej – praktyczny przykład uwzględniający problematykę kursów walutowych.

więcej...

Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach przepisów

Program:

1.  Ogólne zasady postępowania egzekucyjnego
2.  Organy egzekucyjne  i ich organy nadzoru
3.  Zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej
4.  Środki zaskarżenia  w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
5.  Zbieg egzekucji
6.  Koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego
7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów postępowania egzekucyjnego

więcej...

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje  w praktyce funkcjonowania sektora jednostek finansów publicznych po zmianie przepisów

Program:

1.  Klasyfikacja i  ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
a.  syntetyczna;
b.  analityczna;
c.  pozabilansowa;
d.  regulacje w  polityce rachunkowości;
e.  miejsce i  technika prowadzenia ewidencji.
2.  Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia ,wartości godziwej oraz  trwałej utraty wartości.
3.  Ulepszenia, modernizacja i remont  własnych 
i obcych środków trwałych.
4.   Nisko-cenne składniki majątku - ich amortyzacja i ujęcie w księgach.
5.  Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
6.     Likwidacja środków trwałych.
7.  Środki trwałe w budowie (Inwestycje). 
8.  Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji
(w załączeniu wzory).
10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

więcej...

Dostęp do informacji publicznej

Program:

1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej
2.Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (tajemnice prawnie chronione, prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy)
3.Tryb udzielania i odmowy dostępu do informacji publicznej
4.Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
5.Problemy przy stosowaniu ustawy o  dostępie do informacji publicznej –dyskusja

Ochrona danych osobowych
1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych
2.Zasady przetwarzania danych osobowych
3.Organ ochrony danych osobowych
4.Konsekwencje(odpowiedzialność prawna) naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Ochrona informacji niejawnych
1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie informacji niejawnych
2.Zasady klasyfikowania informacji niejawnych
3.Organizacja ochrony informacji niejawnych.

więcej...

Podmioty lecznicze – SP ZOZ – po zmianach przepisów. Rachunkowość i fiskalne aspekty prowadzenia działalności  leczniczej w SP ZOZ w 2014 r.

Program:

I. PODMIOTY LECZNICZE - SP ZOZ - PO ZMIANACH  PRZEPISÓW:

1.Podmioty  prowadzące działalność leczniczą 
( SP ZOZ) - zakresy działalności,  podział
i organizacja.
2.  Przychody i koszty  działalności leczniczej
w SP ZOZ - zasady ujmowania operacji, rozliczenia wg. prawa bilansowego  i  prawa podatkowego.
3. Fundusze  SP ZOZ  po zmianach.
4. Zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja- ujęcie majątku  po zmianach przepisów.
5.  Środki trwałe w budowie ( Inwestycje) - ujęcie
i ewidencja.
6 . Rozliczenia   międzyokresowe  przychodów
i kosztów– zdarzenia na przełomie okresów -  przykłady ujęcia- stosowanie zasad z ustawy
o rachunkowości.

II.  VAT,  CIT   i  PIT  -  fiskalne aspekty prowadzenia działalności przez podmioty lecznicze w 2013  roku.
1.   Wydatki stanowiące i  niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz skutkujące zapłatą  podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Reprezentacja i  reklama- orzecznictwo Sądów i Izb Skarbowych.
3.  Omówienie zmian w podatku dochodowym od osób prawnych  na 2014 rok.
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych- najważniejsze zmiany.
5.   Rozliczenie  wstępne  i roczne podatku VAT( struktura) na   2014 rok.
6.  Zmiany podatku  VAT -   2014 roku.
KONSULTACJE W ZAKRESIE PORUSZNYCH  ZAGADNIEŃ

więcej...

Rachunkowe i podatkowe problemy w rozliczaniu VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe po zmianach 

Program:

1.Wybrane zagadnienia finansowe i rachunkowe związane z ewidencją i rozliczeniem podatku VAT:
-  ewidencja księgowa - ujęcie ( w tym zaokrąglenia) , rozliczenie i  przekazywanie podatku VAT z jednostki budżetowej do US,
-   VAT  od inwestycji,  środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - ewidencja i rozliczenie,
- powiązanie  rozliczenia podatku VAT z Rb -27S   i Rb- 28

 2.Nowe zasady ustalania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

więcej...

VAT  - w świetle najnowszych interpretacji podatkowych -  aktualny stan prawny

Program:

1. Ewidencjonowanie sprzedaży,  fakturowanie
2. Podstawa opodatkowania – definicja
3. Odliczanie podatku naliczonego VAT w świetle nowych zasad prawnych
4. Ustalanie obowiązku podatkowego – VAT 2014
5. Rozwiązywanie bieżących problemów na przykładach

więcej...

Rachunkowość budżetowa

Program:

1. Księgi rachunkowe (formy, zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym- dziennik, księga główna i księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych)
2. Dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostki zasady (politykę) rachunkowości
3. Ujęcie w księgach rachunkowych przychodów i kosztów (kosztów i przychodów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów i  przychodów operacyjnych, kosztów i przychodów finansowych)
4. Ujęcie w księgach rachunkowych operacji nadzwyczajnych (zysków i strat nadzwyczajnych)

więcej...

Problemy instytucji prowadzących działalność gospodarczą – gospodarka majątkiem - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje po zmianie przepisów 

Program:

1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
2.Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
a.      syntetyczna;
b.     analityczna;
c.      pozabilansowa;
d.     regulacje w  polityce rachunkowości;
e.      miejsce i  technika prowadzenia ewidencji.
3. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia ,wartości godziwej oraz  trwałej utraty wartości.
4. Ulepszenia, modernizacja i remont  własnych  i obcych środków trwałych.
5. Nisko-cenne składniki majątku - ich amortyzacja i ujęcie w księgach.
6. Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
7. Likwidacja środków trwałych.
8. Środki trwałe w budowie  (Inwestycje). 
9. Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji ( w załączeniu wzory).
10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

więcej...

Podatki i opłaty lokalne płacone przez przedsiębiorców – stan prawny w 2014 r.

Program:

1. Obowiązek podatkowy w  podatkach lokalnych:
·         od nieruchomości
·         od środków transportowych
·         opłat targowych
·         opłat miejscowych
2. Stawki podatkowe w  wymienionych opłatach:
·        od budynków lub ich części
·        od budowli lub ich części, związanych z  prowadzeniem działalności gosp.
·        Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gosp.
3. Podstawa opodatkowania
·        Od budynków lub ich części
·        Od budowli lub ich części
·        Od gruntów
4. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
5. Zwolnienie z podatków nieruchomości
6. Podatek od nieruchomości przy zawieszeniu działalności gosp.
7. Możliwość zmniejszenia opodatkowania gruntów , budynków i budowli nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gosp. Ze względów technicznych – przerwa w  działalności nie stanowi podstawy do zwolnienia z podatku.
8. Kompetencje w zakresie ustalenia stawek podatkowych (ministerialne, lokalne)
9. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego od środków transportowych.

więcej...

Wójt, Burmistrz, Prezydent – jako organ podatkowy

Program:

1. Uprawnienia – odpowiedzialność w zakresie dochodów wynikających z podatków lokalnych
2. Metody i sposoby oraz możliwości zwiększenia dochodów miast i gmin w zakresie podatków lokalnych
3 .Kontrola – egzekucja jako narzędzie skutecznej likwidacji zaległości podatkowych

więcej...

Zasady udzielania i ponoszenia odpowiedzialności w zakresie Zamówień Publicznych

Program:

1. Źródła Prawa Zamówień Publicznych:
·        Europejskie
·        Krajowe
2. Zakres stosowania ustawy z uwzględnieniem wyłączeń
3. Zamówienia, w których nie stosuje się Prawa Zamówień Publicznych
4. Wybór trybu udzielania Zamówień Publicznych
5. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej
6. System kontroli Zamówień Publicznych
7. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie Zamówień Publicznych

więcej...

Proces udzielania Zamówień Publicznych

Program:

Etapy realizacji Zamówień Publicznych:
1.Planowanie Zamówienia Publicznego
2.Przygotowanie Zamówienia Publicznego:
·        Opis przedmiotu zamówienia
·        Szacowanie wartości zamówienia
·        Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3.Realizacja postępowania o Zamówienie Publiczne:
·        Wybór oferty najkorzystniejszej
·        Zawarcie umowy
4. Środki ochrony prawnej

więcej...

Moduł I. Rzeczowe aktywa trwałe oraz koszty finansowania, testy na utratę wartości i prezentacja działalności zaniechanej wg MSR/MSSF

Program:

Zakres legislacyjny: MSR 16, MSR 23, MSR 36, MSSF 5

Treści merytoryczne: ujmowanie, wycena i prezentacja rzeczowych aktywów trwałych wraz z uwzględnieniem kosztów finansowania, testami na utratę wartości oraz aktywami przeznaczonymi do zbycia wraz z działalnością niekontynuowaną wg MSR/MSSF.

więcej...

Moduł II. Rezerwy, zobowiązania warunkowe oraz  świadczenia pracownicze i podatki odroczone wg MSR/MSSF

Program:

Zakres legislacyjny: MSR 37, MSR 19, MSR 12

Treści merytoryczne: ujmowanie, wycena i prezentacja rezerw i pojęć pochodnych ze szczególnym uwzględnieniem podatku odroczonego oraz świadczeń pracowniczych

więcej...

Moduł III. Ujmowanie przychodów, dotacji oraz korekty zasad rachunkowości i wielkości szacunkowych oraz zdarzenia po dacie bilansowej i kontrakty budowlanych wg MSR/MSSF

Program:

Zakres legislacyjny: MSR 18, MSR 20, MSR 11, MSR 8, MSR 10

Treści merytoryczne: ujmowanie, wycena i prezentacja przychodów ze sprzedaży towarów, usług tantiem ze szczególnym uwzględnieniem umów o budowę (kontraktów budowlanych) oraz dotacji i korekt wielkości szacunkowych wraz ze zmianą zasad rachunkowości

więcej...

Moduł IV. Instrumenty finansowe wg MSR/MSSF

Program:

Zakres legislacyjny: MSR 32, MSR 39, MSSF 7, MSSF 9 
Treści merytoryczne: ujmowanie, wycena i prezentacja instrumentów finansowych z uwzględnieniem złożonych i wbudowanych instrumentów finansowych. 

więcej...

Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe

Program:

Trening obejmuje:
• przygotowanie do egzaminu z wykorzystaniem testów inteligencji oraz inteligencji emocjonalnej
• myślenia analitycznego z elementami logiki i rachunki prawdopodobieństwa,
• umiejętności koncentracji i radzenia sobie ze stresem
• kompetencji językowych oraz stylu wypowiedzi pisemnych
• zwiększenie efektywności uczenia się

więcej...

Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Program:

Program szkolenia
1. Istota i geneza zarządzania kompetencjami, trendy w zarządzaniu kompetencjami
2. Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w organizacji
3. Metody definiowania kompetencji – metody eksperckie, analiza zdarzeń krytycznych, analiza ról i zadań
a.    Analiza funkcjonalna
b.    Analiza behawioralna
4. Budowanie profili kompetencyjnych"
a.    Przygotowywanie opisów kompetencji
b.    Formułowanie wyznaczników behawioralnych
c.    Poziomy spełnienia oczekiwań
d.    Grupowanie kompetencji w klastry, skupiska
e.    Kompetencje stanowiskowe a kompetencje organizacyjne
5. Planowanie działań personalnych z wykorzystaniem modeli kompetencyjnych

więcej...

Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników

Program:

1. Etapy i organizacja procesu pozyskiwania pracowników
2. Osoby zaangażowane w proces pozyskiwania pracowników
3. Planowanie zatrudnienia – określanie potrzeb personalnych
a.    Analiza zadań i celów – działów, zespołów, stanowisk
b.    Określanie czasochłonności pracy
c.    Ustalanie pożądanego poziomu zatrudnienia (z uwzględnieniem formy świadczenia pracy)
d.    Definiowanie opisów stanowisk pracy
4. Rekrutacja kandydatów
a.    Tradycyjne i nowoczesne metody pozyskiwania kandydatów
b.    Employer branding – idea i kluczowe aktywności
c.    Organizacja procesu pozyskiwania kandydatów
d.    Zasady przygotowywania ofert pracy
e.    Efektywność wykorzystania poszczególnych metod pozyskiwania kandydatów
5. Selekcja kandydatów
a.    Analiza dokumentów aplikacyjnych
b.    Metody selekcji – wywiady, testy, ćwiczenia
c.    Assessment Center jako kompleksowa metoda oceny kandydatów
d.    Typy wywiadów selekcyjnych i zasady ich stosowania
e.    Organizacja procesu selekcji kandydatów
f.     Efektywność wykorzystania poszczególnych metod selekcji
6. Symulacje wywiadów selekcyjnych
7. Przygotowanie ćwiczeń i testów sytuacyjnych
8. Współpraca z firmami doradczymi – zasady współpracy, kryteria wyboru. Spotkanie z przedstawicielem firmy doradczej.

więcej...

Rozmowy rozwojowe z wykorzystaniem technik coachingowych

Program:

1. Definiowanie obszarów rozwojowych dla pracownika.
a.    Analiza poziomu efektywności
b.    Identyfikacja mocnych stron pracownika
c.    Określenie obszarów do zmiany, poprawy
d.    Sporządzenie obecnego i pożądanego profilu kompetencyjnego pracownika.
e.    Portfolio pracowników w zespole
2. Cele rozwojowe
a.    Przygotowanie propozycji celów rozwojowych dla pracownika
b.    Określenie pożądanych zmian w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw
c.    Przygotowanie propozycji działań rozwojowych
d.    Określenie zakresu i poziomu wsparcia dla pracownika w zakresie działań rozwojowych
3. Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem technik instruujących
a.    Założenia instruowania
b.    Zasady stosowania – kiedy instruktaż jest wskazany
c.    Przygotowanie instruktażu – zakres informacji, materiały dodatkowe, schemat
d.    Efekty stosowania technik instruujących
e.    Zagrożenia wynikające ze stosowania instruktażu
4. Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem technik coachingowych
a.    Istota coachingu i procesu coachingowego
b.    Podstawowe założenia pracy z wykorzystaniem technik coachingowych c.    Przygotowanie się do rozmowy – analiza sytuacji, przygotowanie pytań
d.    Zasady prowadzenia rozmowy rozwojowej – wykorzystanie techniki GROW
e.    Efekty rozmów z wykorzystaniem technik coachingowych
5. Kluczowe kompetencje menedżera wykorzystywane w procesie rozwoju pracowników

więcej...

Planowanie działań rozwojowych dla pracowników

Program:

Program szkolenia
1. Charakterystyka kluczowych etapów działania w procesie rozwoju pracowników
2. Analiza potrzeb rozwojowych pracowników
a.    Metody analizy potrzeb rozwojowych
b.    Podmioty zaangażowane w analizę potrzeb
c.    Przygotowywanie raportów z analizy potrzeb
3. Planowanie działań rozwojowych
a.    Definiowanie celów działań rozwojowych
b.    Grupowe formy doskonalenia kompetencji pracowników
c.    Indywidualne formy doskonalenia kompetencji
d.    Kryteria doboru formy do potrzeb i zakładanych celów
e.    Opracowywanie harmonogramów szkoleń
f.     Przygotowywanie budżetów
g.    Współpraca z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi – kryteria doboru, warunki współpracy
2. Ocena efektywności programów rozwojowych
a.    Metody i modele oceny programów rozwojowych
b.    Podmioty zaangażowane w badanie efektywności
c.    Przygotowanie zestawień i raportów
d.    Wykorzystanie wyników oceny do dalszych działań rozwojowych
3. Development center – założenia metody i wykorzystanie w procesie doskonalenia kompetencji pracowników

więcej...

Przywództwo i style zarządzania

Program:

Program szkolenia
1. Role menedżerów we współczesnych organizacjach
2. Źródła władzy w organizacjach
3. Czynniki efektywności w pracy menedżera
4. Kluczowe kompetencje menedżera
5. Style zarządzania pracownikami – analiza podejść i modeli
6. Podejście sytuacyjne do zarządzania – koncepcja K. Blancharda
7. Gotowość pracownika/zespołu jako kluczowy czynnik efektywności zarządzania
a.    Etapy rozwoju pracownika/zespołu
b.    Metody oceny poziomu rozwoju
8. Style zarządzania według K. Blancharda – charakterystyka i zasady stosowania
a.    Instruowanie
b.    Konsultowanie
c.    Wspieranie/motywowanie
d.    Delegowanie
9. Elementy wpływające na jakość i efektywność pracy menedżera

więcej...

Efektywny feedback i rozmowy oceniające

Program:

Program szkolenia
1. Ogólne zasady oceniania pracowników i prowadzenia rozmów oceniających
a.    Cele rozmów oceniających
b.    Forma prowadzenia rozmowy
c.    Zasady przekazywania informacji pozytywnych
d.    Zasady przekazywania informacji negatywnych
2. Przekazywanie bezpośrednich informacji zwrotnych (feedback)
a.    Przedmiot feedbacku
b.    Struktura feedbacku
c.    Typowe reakcje pracowników
d.    Czynniki wpływające na efektywność feedbacku
3. Przygotowanie i prowadzenie rozmów oceniających (w ramach systemu oceniania)
a.    Przedmiot rozmowy oceniającej
b.    Błędy popełniane w trakcie oceniania
c.    Struktura rozmowy oceniającej
d.    Błędy w prowadzeniu rozmowy
e.    Typowe reakcje pracowników
f.     Czynniki wpływające na efektywność rozmowy oceniającej
4. Planowanie działań rozwojowych dla pracowników na podstawie wyników ocen

więcej...

Rozmowy rozwojowe z wykorzystaniem technik coachingowych

Program:

1. Definiowanie obszarów rozwojowych dla pracownikaa.    Analiza poziomu efektywnościb.    Identyfikacja mocnych stron pracownikac.    Określenie obszarów do zmiany, poprawyd.    Sporządzenie obecnego i pożądanego profilu kompetencyjnego pracownikae.    Portfolio pracowników w zespole
2. Cele rozwojowe
a.    Przygotowanie propozycji celów rozwojowych dla pracownika
b.    Określenie pożądanych zmian w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw
c.    Przygotowanie propozycji działań rozwojowych
d.    Określenie zakresu i poziomu wsparcia dla pracownika w zakresie działań rozwojowych
3. Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem technik instruujących
a.    Założenia instruowania
b.    Zasady stosowania – kiedy instruktaż jest wskazany
c.    Przygotowanie instruktażu – zakres informacji, materiały dodatkowe, schemat
d.    Efekty stosowania technik instruujących
e.    Zagrożenia wynikające ze stosowania instruktażu
4. Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem technik coachingowych
a.    Istota coachingu i procesu coachingowego
b.    Podstawowe założenia pracy z wykorzystaniem technik coachingowych c.    Przygotowanie się do rozmowy – analiza sytuacji, przygotowanie pytań
d.    Zasady prowadzenia rozmowy rozwojowej – wykorzystanie techniki GROW
e.    Efekty rozmów z wykorzystaniem technik coachingowych
5. Kluczowe kompetencje menedżera wykorzystywane w procesie rozwoju pracowników

więcej...

Budowanie efektywnych zespołów

Program:

Program szkolenia
1. Czym jest zespół – istota pracy zespołowej
2. Czynniki determinujące efektywność zespołów
3. Etapy rozwoju zespołu
4. Role i zadania w zespole – typologia według M. Belbina
5. Normy i wartości we współpracy zespołowej
6. Cele indywidualne a cele zespołowe – wspieranie współpracy i integracji pracowników
7. Motywowanie zespołów
8. Sytuacje trudne we współpracy zespołowej
Forma prowadzenia zajęć

więcej...

Efektywna komunikacja interpersonalna

Program:

Program szkolenia
1. Model komunikacji interpersonalnej
2. Czynniki wpływające na efektywność komunikacji
3. Formy i metody komunikowania się w organizacjach
4. Typologia stylów komunikacyjnych
5. Problemy w komunikacji i ich źródła
6. Asertywność w komunikowaniu
7. Techniki perswazji
8. Podstawowe zasady przygotowywania prezentacji i wystąpień
Forma prowadzenia zajęć
Zajęcia warsztatowe, ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzone w grupach do 15 osób.
Przykładowe ćwiczenia
• Autodiagnoza stylu komunikowania się
• Symulacja - radzenie sobie z różnymi rozmówcami
• Symulacja – wykorzystanie technik perswazyjnych

więcej...

Współpraca zespołowa – szkolenia integracyjne

Program:

Program szkolenia
• Szkolenia integracyjne mogą być organizowane w
formie outdoor lub indoor, w zależności od potrzeb, oczekiwań i
możliwości firmy zlecającej.
• Dokładny plan szkolenia w raz z ćwiczeniami i grami jest opracowywany z uwzględnieniem celów szkolenia i liczby uczestników
Forma prowadzenia zajęć
• Zajęcia integracyjne z dużą ilością interakcji, realizowane w formie gier zespołowych.
• Liczność grup jest ustalana indywidualnie.

więcej...

Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego

Program:

Trening obejmuje:
- przygotowanie do egzaminu z wykorzystaniem testów  inteligencji oraz inteligencji emocjonalnej
- myślenia analitycznego z elementami logiki i rachunki prawdopodobieństwa,
- umiejętności koncentracji i radzenia sobie ze stresem
- kompetencji językowych oraz stylu wypowiedzi pisemnych
- zwiększenie efektywności uczenia się
Powyższy zintegrowany program treningowy ukierunkowany jest na sukces egzaminacyjny!
Kurs zakończy się symulacją egzaminu.
Realizację programu proponujemy na dwa sposoby:   
I.    Dzienny (tygodniowy): od poniedziałku do soboty w godz. Od 10:15 do 15:15 w terminach od 26 maja do 31 maja br.
II.   Weekendowy:  w  soboty co tydzień w godz. od 10:15 do 15:15  w terminach 31 maja,7 czerwca, 14 czerwca, 21 czerwca, 28 czerwca  br.

więcej...Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900