Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Podmioty lecznicze – SP ZOZ – po zmianach przepisów. Rachunkowość i fiskalne aspekty prowadzenia działalności  leczniczej w SP ZOZ w 2014 r.

Prowadzenie:

mgr Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych o tej tematyce oraz autor wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym   szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników NIK, RIO,  Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych.

Szczegóły:


Program:

I. PODMIOTY LECZNICZE - SP ZOZ - PO ZMIANACH  PRZEPISÓW:

1.Podmioty  prowadzące działalność leczniczą 
( SP ZOZ) - zakresy działalności,  podział
i organizacja.
2.  Przychody i koszty  działalności leczniczej
w SP ZOZ - zasady ujmowania operacji, rozliczenia wg. prawa bilansowego  i  prawa podatkowego.
3. Fundusze  SP ZOZ  po zmianach.
4. Zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja- ujęcie majątku  po zmianach przepisów.
5.  Środki trwałe w budowie ( Inwestycje) - ujęcie
i ewidencja.
6 . Rozliczenia   międzyokresowe  przychodów
i kosztów– zdarzenia na przełomie okresów -  przykłady ujęcia- stosowanie zasad z ustawy
o rachunkowości.

II.  VAT,  CIT   i  PIT  -  fiskalne aspekty prowadzenia działalności przez podmioty lecznicze w 2013  roku.
1.   Wydatki stanowiące i  niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz skutkujące zapłatą  podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Reprezentacja i  reklama- orzecznictwo Sądów i Izb Skarbowych.
3.  Omówienie zmian w podatku dochodowym od osób prawnych  na 2014 rok.
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych- najważniejsze zmiany.
5.   Rozliczenie  wstępne  i roczne podatku VAT( struktura) na   2014 rok.
6.  Zmiany podatku  VAT -   2014 roku.
KONSULTACJE W ZAKRESIE PORUSZNYCH  ZAGADNIEŃ

Czas trwania:

szkolenie jednodniowe - 6 godzin

cena:

400 zł

zapisz się

Kursy, szkolenia


  • Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika państwowego
  • Szkolenia jednodniowe z zakresu podatków, rachunkowości i zamówień publicznych
  • Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
  • Szkolenia z zakresu MSR
  • Szkolenia z zakresu zarządzania
  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem
  • Szkolenie dla kandydatów księgowych
  • Zamówienia publiczne - szkolenie dwudniowe


Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:

ul. Rakowicka 27 ( pawilon E, pok. 078 )
31-510 Kraków

Kontakt:

tel.: +48 122937411
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl

KRS:

KRS 0000521304

Nr konta bankowego:

Alior Bank:
83 2490 0005 0000 4500 3665 7900